BG EN
Свали от:

Условия за ползване

От Хобо България ООД от 21.09.2019 г.

I. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. Термините по-долу имат следното значение:
  1. „Електрически скутер“ означава електрическо двуколесно превозно средство, собственост на Хобо, коeто потребителят желае да наеме от Хобо срещу такса.
  2. „Хобо“ означава Хобо България, дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Ангел Кънчев“ № 31, ЕИК 205420451, представлявано от управителния директор Теодор Венциславов Рачев, ДДС номер BG205420451, имейл: support@hobo.bg, телефон: +359883396909
  3. „Марки на Хобо“ означава имената, търговските марки, търговските наименования, чертежите, логата и символите, които Хобо използва, за да промотира и идентифицира Уеб сайта, Мобилното приложение, софтуера и всички съпътстващи и свързани продукти, предоставени на потребителя.
  4. „Договор за наем“ означава споразумението за ползване на електрически скутери между Хобо и Потребителя, включено в настоящите Условия за ползване. С регистрирацията на Уеб сайта и създаването на потребителски профил в мобилното приложение, потребителят потвърждава безусловно, че се съгласява и приема настоящите Условия за ползване и ще използва електрическия скутер съгласно тези условия.
  5. „Мобилно приложение“ означава мобилното приложение Hobo за отдаване под наем на електрически скутери. Мобилното приложение е предназначено за мобилни устройства, които използват Android OS и iOS и е безплатно за изтегляне в Google Play (Android) и Apple AppStore (iOS). Мобилното приложение предоставя на потребителите информация за услугите на Хобо и позволява на потребителя да използва електрически скутери срещу заплащане на такса.
  6. „Обичайно износване“ означава драскотини, износване на гумите на електрическите скутери, износване на дръжките, пукнатини или дребни щети по крилата и др. За избягване на недоразумения, липсващите, трайно повредени и/или счупени елементи, които възпрепятстват функционирането на електрическия скутер, не се считат за част от обичайното износване.
  7. „Страна“ означава Хобо или Потребителя.
  8. „Страни“ означава както Хобо, така и Потребителя.
  9. „Профил“ означава личният профил на Потребителя в Мобилното приложение, необходим за използване на услугите на Хобо.
  10. „Услуги“ означава отдаване под наем и други свързани услуги, изрично описани в настоящите Условия за ползване, които Хобо предоставя на Потребителя. Услугите, които не са включени в настоящите Условия за ползване, не се предоставят от Хобо и не могат да бъдат изисквани от Потребителя или от която и да е трета страна.
  11. „Софтуер“ означава софтуерът, инсталиран в електрическите скутери. Потребителят приема, че софтуерът записва и предоставя на Хобо информация за текущото местоположение на електрическите скутери, изминатите разстояния, срокът за наемане, както и други данни във връзка с услугите.
  12. „Срок за наемане“ означава срокът на ползване на електрическите скутери от Потребителя срещу такса, както е посочено в настоящите Условия за ползване.
  13. „Условия на ползване“ означава настоящите Условия за ползване на електрически скутери от Потребителя срещу такса, които включват Договора за наем и регулират всички аспекти на използването на електрически скутер от Потребителя, включително правата и задълженията на потребителите и посетителите на Уеб сайта и Мобилното приложение, както и която и да е трета страна по отношение на услугите. Потребителят трябва да се запознае внимателно с действащите Условия на ползване, преди да използва услугите на Хобо. Потребителят заявява и декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване. Всяко действие на Потребителя или трета страна на Уеб сайта или в Мобилното приложение представлява и се счита за електронна декларация, с което той/тя се съгласява, потвърждава и приема настоящите Условия за ползване. Всяко действие на Потребителя за използване на услугите на Хобо представлява и се счита за електронна декларация, че той/тя сключва валиден и обвързващ Договор за наем за предоставяне на услуги на Потребителя срещу заплащане на такса.
  14. „Трети страни“ означава всички други лица, организации и органи освен Хобо и Потребителя.
  15. „Потребител“ означава лице, което желае да използва услугите, предоставяни чрез Уеб сайта и Мобилното приложение. Само лица на възраст 16 години или повече могат да наемат електрически скутери. На непълнолетните лица не се разрешава да използват услугите на Хобо.
  16. „Уеб сайт“ означава уеб базирания сайт www.hobo.bg.

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

 1. Регистрация на профил
  1. Достъпът до Мобилното приложение и Уеб сайта е безплатен, но за ползването на услугите и наемането на електрически скутери от Потребителя се изисква регистриране на потребителски профил.
  2. При регистрацията на профила се счита, че Потребителят е приел настоящите Условия за ползване и условията на Договора за наем, включен в настоящия Договор. При регистрацията на профила Потребителят също така декларира и потвърждава на Хобо, че има навършени 16 години и използва валидни лични данни за самоличност и регистрация.
  3. Регистрацията на профила изисква въвеждане на потребителско име, данни за контакт и други данни в съответствие с последователността, формата и изискванията на Мобилното приложение.
  4. Потребителят носи отговорност за попълването на частични или грешни данни и информация в Мобилното приложение. Хобо не носи отговорност, ако Потребителят е въвел неверни или грешни данни към момента на регистрацията или на по-късен етап, включително във всички случаи, когато Хобо не може да предостави която и да е от заявените услуги, в резултат на грешни данни за контакт или друга информация за Потребителя.
  5. Потребителят носи отговорност за всички действия, извършвани чрез или произтичащи в резултат на използването на неговия профил. Потребителят няма право да предоставя достъп до своя профил на трети страни. Ако Потребителят е предоставил достъп до своя профил на трета страна, се счита, че потребителят е упълномощил тази трета страна да действа от негово име и за негова сметка. В този случай Потребителят носи солидарна отговорност с която и да е трета страна за всички действия и пропуски на третата страна, както и за всякакви такси, обезщетения, санкции и други плащания, свързани с използването на услугите чрез профила на Потребителя и всякакви обстоятелства, произтичащи от такова ползване.
  6. Хобо има право да откаже услугите на който и да е Потребител, ако Потребителят собствено не е попълнил изцяло и правилно необходимата информация или не отговаря на някое от условията за ползване на услугите (например Потребителят е непълнолетен или поради някаква друга причина няма право да използва услугите).
  7. Потребителят трябва да уведоми Хобо при промяна на неговата/нейната информация за профила. Ако Потребителят не направи това, Хобо не носи отговорност за предоставяне на услугите при използване на непълна или неточна документация.
  8. Във всички случаи Потребителят носи отговорност за плащането на всички поискани и използвани услуги, както и за всякакви допълнителни разходи, щети и пропуснати ползи, понесени от Хобо или трети страни в резултат на неправилно въведена информация или липса на последващо уведомление.
 2. Потвърждение на имейл
  1. След като е създал потребителски профил и е попълнил изцяло необходимата информация, Потребителят получава потвърждение по електронната поща за успешно регистриране на профила на посочения от него имейл адрес.
  2. След получаване на потвърждението по имейл, Потребителят трябва да въведе данните за своята кредитна/дебитна карта в съответствие с последователността, формата и изискванията на Мобилното приложение. Услугите не могат да се ползват, ако Потребителят не е въвел своите данни за кредитна/дебитна карта и не е прехвърлил средства в личния си портфейл в Мобилното приложение.
  3. По своя преценка Хобо може да откаже одобрение на профил в Мобилното приложение. Хобо има право да одобри потребителски профил или да деактивира потребителски профил, предварително одобрен и потвърден от Хобо, включително във всички случаи, в които Потребителят е предоставил невярна или частична информация или е нарушил настоящите Условия за ползване, приложимото законодателство или правата и правните интереси на трети страни във връзка с Услугите.
 3. Използване на услуги
  1. Потребителят може да използва услугите чрез Софтуера и Мобилното приложение след заплащане на всички дължими такси и други суми, както е описано в настоящите Условия за ползване, Мобилното приложение и Уеб сайта.
  2. Преди плащането на всички дължими такси и суми и след изтичане на срока за наем, софтуерът и Мобилното приложение, включително всички услуги, вече няма да са функционални и Потребителят няма право да претендира за каквито и да е щети или каквито и да е други обезщетения във връзка с прекратяването на функционалността на Софтуера или прекратяването на услугите.

III. РАЗПОРЕДБИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОРА ЗА НАЕМ

 1. Предмет
  1. По силата на настоящите Условия за ползване Потребителят (Наемател) се съгласява да наеме електрически скутери от Хобо (Наемодател) съгласно срока за наемане и условията на настоящия документ, съответните правила, политики и разпоредби на съответната община в рамките на територията на ползване и действащото приложимо законодателство на Република България.
 2. Срок за наемане. Максимален срок за наемане.
  1. Срокът за наемане на електрически скутери е максимум десет часа, тъй като всяка употреба след десетия час се счита за нарушение на Глава 5 и/или член 194, 206, 212, 215 от Наказателния кодекс на Република България.
 3. Работно време
  1. Работното време за предоставяне на електрически скутери и свързаните с тях услуги е, както е посочено в мобилното приложение – от 6:00 ч. до 02:59 ч. всеки ден.
 4. Критерии за използване на електрически скутер
  1. С приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят декларира и се съгласява, че:
   1. е на възраст най-малко 16 години;
   2. е единствен наемател и единствен водач на електрическия скутер;
   3. не позволява на трети страни да използват електрическия скутер, след като е активиран;
   4. ще носи каска по време на цялото пътуване;
   5. няма да използва електрическия скутер под въздействието на алкохол и други вещества, забранени от закона;
   6. познава добре Правилата и политиката за ползване съгласно Раздел 5 от настоящата глава.
 5. Правила и политика за ползване
  1. Скоростта на всички електрически скутери е ограничена до 25 километра на час;
  2. Скоростта в паркове и градини е ограничена до 6 км/ч;
  3. Паркирането е ограничено до обозначени места за паркиране на електрически скутери (съгласно картата на Уеб сайта и Мобилното приложение);
  4. Електрическите скутери трябва да се поставят безопасно извън пътя на движение, включително тротоари, пътеки, градската пътна мрежа, други пешеходни зони и специални зони за услуги, така че да не се възпрепятства преминаването на хора и превозни средства;
  5. Потребителят няма право да паркира електрическите скутери извън обозначените места за паркиране;
  6. Забранява се карането на електрически скутери от непълнолетни лица (под 16 години);
  7. Карането на електрически скутери под въздействието на алкохол и други вещества е забранено;
  8. Забранява се карането по тротоара и возенето на пътници на скутера;
  9. Препоръчително е да се носи каска
  10. Потребителят няма право да оставя електрическия скутер така, че да блокира пътя, входовете към транзитните станции или сгради, автобусните спирки или други места за придвижване;
  11. Неправилно паркираният електрически скутер трябва да бъде паркиран отново от Потребителя във възможно най-кратък срок;
  12. В случай на нарушение на правото на преминаване или на други местни разпоредби трети страни могат да подадат оплакване до съответните компетентни органи.
 6. Как да използвате електрическия скутер
  1. Вземане
   1. За да отключи електрическия скутер, Потребителят трябва да сканира QR кода чрез камерата на мобилното си устройство или да въведе идентификационния цифров код под QR кода;
   2. За да започне да се движи, Потребителят трябва да стъпи върху платформата с един крак, да се оттласне веднъж с другия и да натисне бутона вдясно на кормилния лост, за да ускори, като същевременно държи и двата си крака на платформата.
   3. За да забави скоростта или спре, Потребителят трябва да натисне спирачката отляво на кормилния лост.
  2. По време на движение
   1. Потребителят е длъжен да спазва всички приложими правни изисквания, както и настоящите Условия за ползване и всички други указания от страна на Хобо за безопасно движение;
  3. Връщане
   1. Потребителят трябва да върне електрическия скутер на някое от обозначените места за паркиране, маркирани на картата.
   2. За да приключи пътуването си, Потребителят трябва да приплъзне надясно бутона "Край" (End) в Мобилното приложение
  4. Общи права и задължения на Потребителя
   1. Потребителят се задължава да използва наетия електрически скутер само в съответствие с нормалната му употреба. Потребителят се съгласява, че няма да използва електрическия скутер: (i) по неасфалтирани пътища или на което и да е място, където използването му е забранено или незаконно; (ii) за търговски цели, като например споделено пътуване, доставка на храна или рекламни услуги; (iii) за състезания или въздушни каскади; (iv) при извършване на всякакви дейности (включително при използване на всякакви мобилни телефони и/или други устройства), които могат да отклонят вниманието му и да застрашат безопасното му движение; (v) под въздействието на алкохол, наркотици, лекарства или всякакви други вещества, които могат да възпрепятстват безопасното движение; (vi) да пренася товар, който може да възпрепятства безопасното движение; или (vii) по какъвто и да е начин, който нарушава приложимото законодателство и/или при извършване на каквото и да е престъпление.
   2. Потребителят се съгласява: (i) да не извършва никакви незаконни дейности или дейности, които увреждат репутацията или интересите на Хобо; (ii) да не използва логото на Хобо или името на дружеството без предварително писмено съгласие на Хобо; (iii) да не използва електрическия скутер по начин, който би довел до отмяна на застраховката или съществено увеличение на премиите по отношение на нея; (iv) да спазва всички технически и други разпоредби за безопасно ползване на електрическия скутер; (v) да ползва електрическия скутер по начин, който не нарушава правата на участниците в движението и/или пешеходците.
   3. Потребителят няма право да преотдава под наем или да предоставя по друг начин електрическия скутер за ползване от трети страни.
   4. Потребителят няма право да прави промени, модификации или ремонти на електрическия скутер.
   5. Потребителят отстранява за своя сметка щетите, нанесени на електрическия скутер и/или на Хобо и/или на която и да е трета страна, както е описано в глава „Отговорност. Ограничения на отговорността“.
   6. Потребителят има право да използва необезпокоявано електрическия скутер през целия срок на наемане;
   7. Потребителят има право да получи пълно съдействие от Хобо за законосъобразно поведение, когато използва електрическите скутери.
 7. Ценообразуване. Начин на плащане. Такси и глоби.
  1. Такси. Такса за отключване.
   1. Потребителят заплаща еднократна такса за отключване в съответствие с ценовата политика, описана на Уеб сайта и в Мобилното приложение. Цените на услугите са в български лева и са окончателни цени с включени всички данъци и такси, включително ДДС.
   2. Потребителят използва електрическия скутер на базата на заплащане на момента в съответствие с ценовата политика, описана в Уеб сайта и Мобилното приложение.
   3. Хобо има право да изтегля от кредитната или дебитна карта на Потребителя (наричани заедно „Карта“) или чрез други договорени платежни методи, таксите, описани в настоящия документ, от Уеб сайта и в Мобилното приложение.
   4. В случай на грешка в начислените такси Хобо има право да получи от Потребителя действителната дължима цена за услугите.
   5. С приемането на Условията за ползване и използването на електрически скутер, Потребителят се съгласява да заплати цената на услугите и размера на всякакви други такси и плащания, когато те се дължат съгласно настоящите Условия за ползване.
   6. Хобо си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на услугите, предлагани на Уеб сайта и в Мобилното приложение. Такива промени не засягат ползването на скутер, което вече е започнало към момента на промяната.
   7. Хобо не носи отговорност, ако начин на плащане, включващ трета страна доставчик на платежни услуги, не е наличен поради причини извън контрола на Хобо.
   8. При плащане с карта на Потребителя могат да бъдат начислявани банкови такси/комисиони, определени от съответната банка/финансова институция. Всички банкови и други такси, банкови комисиони и комисиони от трети страни във връзка с плащането, загуби от валутен курс или валутни комисиони и други такси, свързани с плащанията, са за сметка на Потребителя. Потребителят трябва да извърши всички необходими действия и да заплати всички свързани с тях такси и разходи, така че Хобо да получи пълния размер на таксите за услуги и всички дължими плащания, свързани с тях.
  2. Пре-авторизация на кредитната или дебитна карта на Потребителя
   1. Преди всяко наемане на електрически скутер, сумата от 5 (пет) лв. бива блокирана като гаранция, че използваната карта съответства на потребителя и е валидна.
  3. Регистрационна такса
   1. При регистрация в Мобилното приложение Потребителят плаща еднократна регистрационна такса в размер на 3 (три) лв.
  4. Глоби
   1. Потребителят се съгласява да заплати всички глоби, такси, санкции, адвокатски и съдебни разноски и/или всякакви други такси, които могат да възникнат в резултат на нарушаване на който и да е закон, правило, разпоредба и/или наредба от страна на Потребителя при използване и/или паркиране на електрическия скутер.
   2. В случай че на Хобо бъдат наложени каквито и да са дължими глоби, такси, санкции и/или свързани с тях адвокатски и съдебни разноски и/или всякакви други такси, както е описано по-горе, Потребителят е задължен да обезщети незабавно Хобо в пълен размер, както е описано в Глава „Отговорност. Ограничения на отговорността“.
 8. Територия
  1. Потребителят е длъжен да управлява и паркира електрическия скутер на обозначените места в съответната община. Определените за всеки град места са показани на Уеб сайта и в Мобилното приложение.
 9. Други разпоредби
  1. Разпоредбите по тази глава се считат за Договор за наем на недвижимо имущество съгласно чл. 228 от Закона за задълженията и договорите. За всички въпроси, които не са предвидени в наемните разпоредби на тези Условия за ползване, се прилагат разпоредбите на българското законодателство и по-специално разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

IV. ПОДДРЪЖКА

 1. За всички въпроси, засягащи достъпа, ползването или услугите, свързани с електрическия скутер, Потребителят трябва да уведоми Хобо в раздел „Поддръжка“ (Support) на Мобилното приложение. Потребителят трябва да предостави пълно и точно описание на проблема, за да съдейства на Хобо в предоставянето на необходимата поддръжка. Хобо ще положи всички разумни усилия за решаване на проблема. Хобо не носи отговорност за каквато и да е поддръжка, възстановяване на суми или компенсации, ако Потребителят не е уведомил Хобо навременно по указания ред и незабавно след възникване на проблема.
 2. Хобо предоставя съдействие на Потребителя в рамките на разумен срок след получаване на подробна информация за проблема. Заявките за поддръжка се обработват по реда на постъпване на заявката.
 3. Потребителят трябва да отговори на всички допълнителни въпроси и да предостави разяснения, включително, ако е необходимо, в устна комуникация, за да съдейства на Хобо за оказване от страна на Хобо на необходимата помощ на Потребителя. Хобо не носи отговорност за каквато и да е поддръжка, възстановяване на суми или компенсации, ако Потребителят не е уведомил Хобо навременно по указания ред и незабавно след възникване на проблема.
 4. Хобо отговаря на заявки за поддръжка само в рамките на срока за наемане.

V. СОФТУЕР, УЕБ САЙТ И МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

 1. Права на собственост
  1. Услугите на Хобо се предоставят чрез Мобилното приложение. Потребителят дава изричното си съгласие да приеме настоящите Условия на ползване и да бъде обвързан с Договора за наем, като ги приема и потвърждава чрез електронните средства на Мобилното приложение. Потребителят заявява и декларира, че за сключването на договора за наем и приемането на Условията за ползване не са необходими допълнителни действия и одобрения. Договорът за наем и Условията за ползване са правно обвързващи и имат същия задължителен правен характер, както ако са подписани на хартиен носител, и се приемат за доказателства в съда и всяка друга институция за уреждане на спорове.
  2. Хобо осигурява разумна техническа защита на Уеб сайта и Мобилното приложение.
  3. Цялото съдържание на софтуера, Уеб сайта и Мобилното приложение, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео клипове, статии, програмен код, са със защитени авторски права. Те принадлежат на Хобо или Хобо има право да ги използва и са защитени от приложимото законодателство за авторско право. Потребителят не трябва да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначална или обработена форма или да използва по какъвто и да е друг начин текстове, изображения или други елементи, включени в Уеб сайта и в Мобилното приложение.
  4. Потребителят няма право на достъп до изходния код на Софтуера, Уеб сайта и Мобилното приложение и няма право да го копира или променя по какъвто и да е начин. Всеки опит на Потребителя за достъп, копиране или промяна на програмния код на Софтуера, Уеб сайта и Мобилното приложение се счита за нарушение на настоящите Условия за ползване и правата на Хобо.
  5. Потребителят има право да използва услугите, Софтуера, Уеб сайта и Мобилното приложение само ако Потребителят заплати дължимите такси или до прекратяване на услугите или закриване на потребителския профил от Хобо съгласно настоящите Условия за ползване.
  6. Хобо си запазва всички права върху софтуера, Уеб сайта и Мобилното приложение, включително правата за маркетинг, лицензиране, производство, възпроизвеждане, използване, разпространение и други начини за работа със Софтуера, Уеб сайта и Мобилното приложение. Хобо си запазва всички права върху софтуера. Потребителят не е закупил или получил лиценз за ползване на Софтуера. Хобо си запазва правото на собственост и собствеността върху Уеб сайта и Мобилното приложение, както и всички свързани патенти, авторски права, търговска марка, търговска тайна и друга интелектуална собственост и права на собственост. Хобо е законният потребител на софтуера. На Потребителя не се прехвърля право на собственост върху която и да е част или върху целия софтуер съгласно Договора за наем и настоящите Условия за ползване на Софтуера, Уеб сайта и Мобилното приложение.
  7. Нищо в настоящия Договор не предоставя или може да се тълкува като предоставяне на Потребителя на каквито и да е права (с изключение на правото на ползване на услуги, специално предоставени по силата на Договора за наем) или правен интерес върху патенти, авторски права, търговски тайни, технически данни, ноу-хау, лога, търговски марки, търговски имена, марки на Хобо или други права на собственост, притежавани, използвани или заявени сега или в бъдеще от Хобо или което и да е дъщерно дружество или свързани дружества. Хобо си запазва всички такива права, но предоставя на Потребителя неизключително право по време на срока за наемане да ползва софтуера, Уеб сайта и Мобилното приложение единствено за целите на Договора за наем и единствено в съответствие с такива указания за ползване, качество на продукта и други стандарти, издавани периодично от Хобо, при условие, че правото на собственост/право на ползване на Хобо е признато.
  8. Марките на Хобо и всички техни изменения, преводи и транслитерации, както и домейните с тези имена принадлежат на Хобо. Използването на такива търговски марки, имена на домейни или имена, пряко или косвено (например, но не само, мета тагове и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Хобо е забранено и може да се наказва със закон.
  9. Потребителят няма да променя, премахва, заличава или скрива каквото и да е уведомление за марки на Хобо, патенти, авторски права, право на собственост или търговска тайна върху Софтуера, Уеб сайта или Мобилното приложение и няма да добавя към Софтуера, Уеб сайта, Мобилното приложение или документацията каквато и да е друга търговска марка. Всяка положителна репутация, произтичаща от използването от Потребителя на някоя от марките на Хобо по настоящия Договор, ще бъде единствено в полза на Хобо.
  10. Потребителите имат право да изтеглят Мобилното приложение само за лични и нетърговски цели. На потребителите се предоставя правото да използват Мобилното приложение само според обичайната му цел, без право да променят или копират материали, да използват неговото съдържание и материали за търговско или публично показване, декомпилация, декомпозиция или обратно инженерство на софтуера, да премахват авторски права или други знаци за права на интелектуална собственост и други.
  11. Потребителят гарантира спазването на разпоредбите в този раздел от всички лица, на които е предоставил достъп до своя профил.
  12. В случай на нарушение на някое от ограниченията или задълженията, изброени в този раздел, Хобо има право незабавно да прекрати ползването на софтуера, Уеб сайта, Мобилното приложение и Услугите от Потребителя без предизвестие, предварително уведомление или обезщетение, както и да претендира за обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени от действията на Потребителя.
  13. Забраните за нарушаване на авторските права и други права на интелектуална собственост на Хобо са валидни за всички трети страни и в случай на нарушение Хобо трябва да получи компенсация за всички причинени вреди и пропуснати ползи от действията на тези трети страни.
  14. Потребителят има право да участва в Програмата за лоялни клиенти “Hobo Игра”, която е част от Мобилното приложение, съгласно условията, посочени в Официалните правила на Програмата.
 2. Ограничения при ползването на софтуера
  1. Потребителят няма право:
   1. да използва Софтуера, Уеб сайта, Мобилното приложение и електрическите скутери по какъвто и да е друг начин, освен ако не е изрично посочено в настоящия документ;
   2. да копира и инсталира софтуера в собствената си компютърна мрежа или на друг хардуер;
   3. да рекламира, промотира, препродава или сублицензира софтуера или части от него;
   4. да възпроизвежда, разпространява, изпраща или публикува функционалността на софтуера, конкретна информация, модели на процеси и друга ценна информация, независимо дали възмездно или безвъзмездно, под каквато и да е форма, формат или метод, включително, но не само чрез публикуване в интернет;
   5. да възпроизвежда, копира и инкорпорира информационния/изходния код от Софтуера в други софтуерни продукти или софтуер;
   6. да предоставя по друг начин Софтуера като част от продукт или услуга за каквато и да е търговска употреба или цел, възмездно или безвъзмездно;
   7. да изисква доставяне, инсталиране или друга употреба на софтуера, освен за целите на услугите, описани в настоящия документ;
   8. При всички случаи на ползване, които не са изрично предоставени на Потребителя в настоящите Условия за ползване, Потребителят дължи на Хобо обезщетение за всички щети и пропуснати ползи, независимо от ограниченията на отговорността, определени в настоящите Условия за ползване.
 3. Защита на правата на собственост
  1. При използване на Софтуера, Уеб сайта и Мобилното приложение Потребителят трябва да спазва настоящите Условия за ползване и приложимото законодателство и да спазва правата и правните интереси на Хобо и трети страни. Потребителят разбира и се съгласява, че Хобо има право да реши какви действия и пропуски на Потребителя представляват нарушение на настоящите Условия за ползване и има право да предприеме подходящи мерки за отстраняване на нарушението.
  2. Хобо има право да забрани използването на Софтуера, Уеб сайта, Мобилното приложение и Услугите от Потребителя във всички случаи на предполагаемо нарушение на закона или на правата на Хобо или на трети страни, както и във всички случаи на потенциален риск за сигурността и/или нарушение на нормалната работа на Софтуера, Уеб сайта и Мобилното приложение. В този случай Хобо има право да закрие профила на Потребителя без предизвестие, предварително уведомление и без каквото и да е обезщетение или обезщетение за загуба на данни от Потребителя или други щети.
  3. Потребителят не може да използва или позволява на трети страни да използват Софтуера, Уеб сайта и Мобилното приложение, за да предприемат и извършват атаки и злонамерени действия в която и да е друга компютърна или електронна система, свързана с интернет. Потребителят не може да пречи на правилното функциониране на Софтуера, Уеб сайта и Мобилното приложение, включително, но не само, да възпрепятства достъпа на трети страни, да осъществява неодобрен достъп, да нарушава надеждността или качеството на Софтуера, Уеб сайта и Мобилното приложение и да възпрепятства достъпа до тях на други потребители и т.н.;
  4. Потребителят носи отговорност за поверителността на достъпа си до Мобилното приложение (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за всички дейности, действия и изявления, включително електронни изявления, направени от и/или чрез неговия профил. В случай на съмнение, че поради някаква причина поверителността на данните му е под заплаха, Потребителят трябва незабавно да уведоми Хобо. Ако Потребителят не е направил това, се счита, че всички действия, извършени през потребителския му профил, са извършени лично от него и Потребителят носи пълна отговорност за тях.
  5. Потребителят се съгласява, че Хобо има право да закрие потребителския профил и/или предоставянето на услугата временно или постоянно и да прекрати достъпа на Потребителя до Софтуера, Уеб сайта и Мобилното приложение без задължение за предизвестие, предварително уведомление, обезщетение или възстановяване на средства на Потребителя: (a) в случай на нарушение на настоящите Условия за ползване или на указанията за ползване на електрическите скутери, публикувани на Уеб сайта и в Мобилното приложение; (б) когато Потребителят използва електрическите скутери, Услугите, Софтуера, Уеб сайта или Мобилното приложение в нарушение на приложимото законодателство, тези Условия за ползване, указанията за ползване на електрически скутери, публикувани на Уеб сайта и Мобилното приложение, както и когато има основателни съмнения относно настъпването на такова действие или пропуск; (в) в случай на нарушение от страна на Потребителя на законните права на Хобо или правата на трети страни; (г) по преценка на Хобо въз основа на настоящите Условия за ползване. Във всички случаи на прекратяване Хобо има право незабавно да премахне каквато и да е информация, материали и съдържание на Потребителя от сървърите си без уведомление, предизвестие, обезщетение или възстановяване на средства на Потребителя.
  6. Потребителят разбира и се съгласява, че Хобо има право да реши кои действия на Потребителя представляват нарушение на настоящите Условия за ползване и да предприеме подходящи мерки за отстраняване на нарушението по своя преценка.
  7. Във всички случаи Потребителят носи отговорност за щети, понесени пряко или непряко от Хобо във връзка с неправилна или незаконна употреба на Софтуера, Уеб сайта, Мобилното приложение или нарушение на настоящите Условия за ползване.

VI. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

 1. Гаранции
  1. Цялото съдържание на Софтуера, Уеб сайта и Мобилното приложение се предоставя в настоящото си състояние, без каквито и да е гаранции от Хобо, изрични или подразбиращи се, като се отхвърлят и изключват всички други гаранции, включително, но не само: наличност, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции, продаваемост, годност за определена цел, ненарушаване на правата на интелектуална собственост или други свързани права. Освен горепосоченото, Хобо не гарантира или прави каквито и да е декларации относно точността, вероятните резултати или надеждността на употребата за други цели.
  2. С настоящото Хобо отхвърля и изключва всякакви декларации или гаранции, че Уеб сайтът и Мобилното приложение са съвместими с всяка операционна система, компютърна платформа или браузъри, които Потребителят може да избере да използва, освен тези, изрично препоръчани от Хобо. Освен това Хобо отхвърля всякакви гаранции, че Софтуерът, Уеб сайтът и Мобилното приложение, включително всякакви бъдещи корекции, изменения, актуализации, подобрения, нови версии или нови модели, ще бъдат съвместими с нови версии на операционна система, компютърни платформи и браузъри в рамките на определено време или въобще.
  3. Хобо не гарантира, че достъпът до Софтуера, Уеб сайта и Мобилното приложение ще бъде непрекъснат, защитен и без грешки.
  4. Хобо не носи отговорност за прекъснат достъп до Софтуера, Уеб сайта и Мобилното приложение, както и за необработването или ненавременното обработване на запитвания за търсене, включително при всички обстоятелства извън неговия контрол – форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.
  5. Хобо има право по всяко време без предизвестие или уведомление да удължи или ограничи обхвата на услугите, които предоставя, и да промени условията, включително изискването за плащане на услугите, начина на достъп и ползване на услугите, регистрацията и други. Хобо не носи отговорност за щети и пропуснати ползи в резултат на ограничаване или промяна на услугите.
  6. Хобо няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи незаконна дейност на Потребителя в хода на достъпа или ползването на услугите, Софтуера, Уеб сайта или Мобилното приложение.
  7. Потребителят разбира, че електрическите скутери, Софтуерът, Уеб сайтът и Мобилното приложение не могат и не се използват в случай, че (a) не са правилно използвани или конфигурирани поради действие, повреда или ограничение, причинено от Потребителя или трети страни; (б) са били обект на незаконно ползване от Потребителя; електрическият скутер не може да бъде използван поради техническа повреда, липса на интернет връзка или лоши условия на околната среда; или (в) лице, различно от Хобо, модифицира електрическия скутер, Софтуера, Уеб сайта или Мобилното приложение. Всякакви действия по настройване или поддръжка могат да се извършват само от Хобо.
  8. С настоящото Хобо отхвърля и изключва изрично и Потребителят се отказва от всички други гаранции, отговорности, задължения на Хобо и права и средства за правна защита на Потребителя, изрични или подразбиращи се, устни или писмени, произтичащи от закона или по друг начин, включително, но не само, всякакви гаранции за коректно и добро търговско качество, годност за определена цел, ненарушение на авторски права и всякакви гаранции, произтичащи от хода на изпълнение, хода на боравене или използване на електрическия скутер, Софтуера, Уеб сайта или Мобилното приложение. Без да ограничава общоприложимостта на горепосоченото, Хобо не гарантира, че електрическият скутер, Софтуерът, Уеб сайтът или Мобилното приложение ще отговарят на изискванията на Потребителя или че тяхната работа ще бъде непрекъсната или без грешки.
  9. Потребителят носи отговорност за изпълнението на всички задължения и действия, изброени в настоящия документ, включително, но не само, предоставяне на точни данни, проверка на електрическия скутер и неизползването му в случай на откриване на нередности или липса на необходимите съпътстващи устройства; използване на електрическия скутер в съответствие с всички правила за безопасност и законови разпоредби, включени или не в настоящия документ; връщане на електрическия скутер в съответствие с изискванията на настоящия договор.
 2. Отговорност. Ограничаване на отговорността
  1. В случай че електрическият скутер се повреди и Потребителят не може повече да го използва след началото на ползването, Хобо ще възстанови на Потребителя размера на начислената такса за ползване. Потребителят се съгласява, че тази сума е разумна, справедлива, пропорционална и достатъчна компенсация. Хобо възстановява парите на Потребителя само ако Потребителят е спазил стриктно изискванията и задълженията, включени в настоящите Условия за ползване. Ако Потребителят сам е повредил електрическия скутер или Хобо установи, че Потребителят не е спазил изискванията на Условията за ползване, включително предварителна проверка на електрическия скутер, не се дължи възстановяване на сумата.
  2. Във всеки случай преките щети за Хобо са ограничени до общия размер на таксите, предплатени за услугите, които Потребителят не е в състояние да използва правилно съгласно настоящите Условия на ползване. Хобо не носи отговорност пред Потребителя за непреки, последващи, случайни, специални (включително многократни или наказателни) или други непреки щети, за които се твърди, че са понесени от другата страна, независимо дали такива претенции възникват по силата на договор, закононарушение, пропуснати ползи, загубени данни, прекъсване на дейността, загуба на търговска или положителна репутация. При всички случаи Хобо не носи отговорност за щети от какъвто и да е характер, ако такива щети са резултат от действия или пропуски на Потребителя или на трети страни или са резултат от обстоятелства, които са извън контрола на Хобо.
 3. Хобо не носи отговорност за:
  1. Унищожаване или загуба на имущество на Потребителя или на трета страна по време на или във връзка с използването на Услугите от Потребителя или от трета страна;
  2. Унищожаване или загуба на данни, притежавани от Потребителя по причини извън контрола на Хобо;
  3. Невъзможност на Потребителя да използва Услугите, Софтуера, Уеб сайта или Мобилното приложение, включително във всички случаи поради причини извън контрола на Хобо;
  4. Претенции, предявени от трети страни срещу Потребителя във връзка с използването на Услугите, Софтуера, Уеб сайта или Мобилното приложение от Потребителя;
  5. Загуба на данни, щети или бъдещи приходи поради ненавременно плащане на Услугите от Потребителя;
  6. Ако Потребителят не може да получи достъп поради проблеми извън контрола на Хобо (проблем с хардуера, софтуера, проблем с интернет връзката и т.н.).
 4. Потребителят носи пълна отговорност и компенсира Хобо за всякакви загуби, конфискация или щети, нанесени на електрическите скутери. В случай на щети, причинени на електрическите скутери от Потребителя или в рамките на срока за наемане от Потребителя, Хобо има право да поиска обезщетение за покриване на трайни щети. С настоящото Потребителят дава изричното си съгласие, че ще заплати всички дължими неустойки, пропуснати ползи, разходи, обезщетения и други суми. Потребителят е длъжен да заплати всички суми в рамките на три дни след получаване на уведомление от Хобо за дължими суми. Този принцип и процедура се прилагат във всички случаи, когато Потребителят дължи обезщетение или друг вид плащане на Хобо.
 5. Потребителят компенсира Хобо за всички разходи и разноски, произтичащи от несъобразяването на Потребителя с правилата и изискванията на настоящите Условия за ползване или приложимото законодателство.
 6. Ако по време на ползването от Потребителя електрическият скутер е конфискуван, задържан или са ограничени други права на Хобо, Потребителят трябва да извърши всички необходими действия, така че електрическият скутер да бъде върнат на Хобо и да заплати всички произтичащи от това неустойки и разноски, така че Хобо да не поема каквито и да е разходи или задължения за плащане и да не му се налага да извършва каквито и да е действия във връзка с такъв инцидент. Потребителят компенсира Хобо за всички щети и пропуснати ползи, произтичащи от настъпването на някое от обстоятелствата, посочени в тази глава от Условията на ползване.
 7. Потребителят носи пълна отговорност за всяко нарушение на правните задължения по време на ползването на електрическия скутер и Услугите. Ако Потребителят използва електрическия скутер или Услугите неправилно или наруши Условията на ползване и включения Договор за наем по какъвто и да е начин, Потребителят следва да обезщети Хобо за всички произтичащи от това щети, пропуснати ползи и разходи, включително разумни адвокатски възнаграждения.
 8. Хобо не носи отговорност за действие на Потребителя, свързано с използването на Услугите, Софтуера, Уеб сайта или Мобилното приложение, което води до, но не само:
  1. Щети, причинени на самия Потребител или на трети страни;
  2. Вреди, причинени на имуществото, принадлежащо на Потребителя или на трети страни;
  3. Щети, причинени на електрическия скутер, използван от Потребителя;
  4. Щети, причинени на други електрически скутери или друго имущество на Хобо.
 9. Потребителят обезщетява всички трети страни, които са претърпели трайни лични или материални щети в резултат на ползването на услугите, Софтуера, Уеб сайта или Мобилното приложение от Потребителя. Потребителят няма право да претендира от Хобо за каквато и да било компенсация за лични и материални щети, причинени от ползването на Услугите, Софтуера, Уеб сайта или Мобилното приложение от Потребителя.
 10. Хобо не носи отговорност за каквито и да е щети или пропуснати ползи от Потребителя в резултат на прекратяването, спирането, изменението или ограничаването на Услугите, Софтуера, Уеб сайта или Мобилното приложение, включително във всички случаи, в които Потребителят не е изпълнил задълженията си.
 11. Хобо не носи отговорност за непредоставяне на услуги в случай на неплащане или забавено плащане на суми, дължими от Потребителя, в случай на неспазване на указанията и правните или технологични изисквания за използване на електрическите скутери, Услугите, Софтуера, Уеб сайта или Мобилното приложение, в случай на неправилна работа с електрическите скутери, Услугите, Софтуера, Уеб сайта или софтуера на Мобилното приложение, както и в резултат на тестове, извършени от Хобо за проверка на Софтуера, връзките, мрежите и други, или тестове, проведени с цел усъвършенстване или оптимизиране на електрическите скутери, Услугите, Софтуера, Уеб сайта или Мобилното приложение.
 12. Хобо има право, без да носи отговорност за каквито и да е щети или бъдещи приходи, да спре или прекрати достъпа на Потребителя до Услугата и Софтуера, в случай че Потребителят ги използва в нарушение на закони, права на трети страни или на настоящите Условия за ползване.
 13. Хобо не носи отговорност за непредоставяне на услугите при обстоятелства извън неговия контрол – случаи на форсмажорни обстоятелства, проблеми в глобалната интернет мрежа или местната инфраструктура, липса на други услуги извън контрола на Хобо или в случай на неупълномощен достъп или намеса от трети страни при ползването на електрическите скутери, Софтуера, Уеб сайта или Мобилното приложение.
 14. Потребителят носи отговорност и обезщетява Хобо за всякакви щети и пропуснати ползи, причинени от използването на електрическите скутери, Услугите, Софтуера, Уеб сайта или Мобилното приложение от трети страни, на които Потребителят е предоставил достъп.
 15. Хобо включва в Услугите други услуги, предоставяни от трети страни. Хобо не може и не носи отговорност за качеството на услугите, предоставяни от трети страни, и не носи отговорност за щети или пропуснати ползи поради проблеми с услугите от такива трети страни.
 16. Таксите, платени за услуги, които вече са поръчани и чието предоставяне е започнало, при никакви обстоятелства не подлежат на възстановяване.
 17. Потребителят носи отговорност пред всяка трета страна, ако е въвел такава информация на трета страна в Мобилното приложение.
 18. Потребителят се съгласява и декларира, че за всеки спор между Хобо и трети страни или за каквито и да е санкции, парични или други, наложени на Хобо от компетентен орган, които са резултат от действия и/или пропуски на Потребителя, Потребителят следва да обезщети Хобо за всички платени глоби, санкции, обезщетения, щети и други разходи, включително за разумни адвокатски възнаграждения. Това се прилага и във всички случаи, произтичащи от измамни или незаконни действия или пропуски на Потребителя; когато Потребителят е въвел грешни или неверни данни, нарушил е закона, правата на трети страни, авторските права на Хобо или на която и да е трета страна и т.н.
 19. Потребителят също така защитава, обезщетява и предпазва Хобо от и срещу всякакви претенции, съдебни дела, задължения, загуби, глоби, санкции, щети и разноски, произтичащи от действия или пропуски на Хобо или негови агенти или изпълнители във връзка с Услугите, които не са изрично описани като задължения на Хобо, включително, но не само, когато тези услуги не отговарят на изявените от Потребителя нужди.

VII. ПРЕТЕНЦИИ

 1. Потребителят има право да предяви претенция към Хобо, когато предоставената услуга очевидно не съответства на услугата, договорена между Потребителя и Хобо в настоящите Условия за ползване.
 2. Претенциите във връзка с Услуги могат да бъдат направени в рамките на 14 дни от установяването на несъответствието на услугата.
 3. Когато е предоставена несъответстваща услуга, в рамките на един месец от получаване на основателна рекламация Хобо ще предостави услуга, която съответства на настоящите Условия за ползване, или ще възстанови частично или изцяло таксите, платени от Потребителя, в зависимост от вида на несъответствието, но не повече от ограничения размер на отговорността, както е посочено в глава „Отговорност. Ограничаване на отговорността“ от настоящите Условия за ползване.
 4. Претенцията може да бъде предявена до упълномощен представител на Хобо чрез Мобилното приложение, по имейл на следния имейл адрес: support@hobo.bg, по куриер или по пощата, или лично на следния адрес: Орландовци, ул. Индустриална 11, София 1000.
 5. При предявяване на претенция Потребителят трябва да посочи предмета на рекламацията и адреса за контакт. При подаване на претенция Потребителят прилага документите, на които тя се основава, включително: 1. платежен документ; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Услугата с уговореното; 3. други документи, подкрепящи претенцията.
 6. Хобо не може да приеме претенция, ако не е представена съответната документация или подходяща алтернатива.
 7. Потребителят няма право на претенции, ако несъответствието на Услугите се дължи на действия или пропуски на Потребителя или на трети страни.

VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ

 1. Хобо уведомява Потребителя, че съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите Потребителят има право да се откаже от Договора за наем (като договор от разстояние или извън работното място) в срок до 14 дни от датата на сключването му чрез приемане на Условията за ползване. Съгласно чл. 57, ал. 1 обаче разпоредбите на чл. 50-56 относно правото на отказ на Потребителя не се прилагат за договорите за услуги след пълното изпълнение на Услугата и когато изпълнението е започнало с предварителното изрично съгласие на потребителя и с потвърждението на Потребителя, че той или тя ще загуби правото си на отказ след пълното изпълнение на договора от търговеца.
 2. С настоящото Потребителят декларира изричното си съгласие и приема, че след като започва да използва електрическия скутер, губи правото си на отказ. С настоящото Потребителят дава изричното си предварително съгласие и приема изпълнението на Договора. Потребителят разбира, че губи правото си на отказ със съгласието си да започне изпълнението на Договора.
 3. Преди да започне ползването на електрическия скутер, Потребителят има право да се откаже от Договора за наем, без да посочва причини за това, не по-късно от 14 дни след сключването на Договора за наем, като приеме Условията за ползване. Отказът се осъществява чрез изпращане на съобщение до Хобо чрез Мобилното приложение, по имейл на следния имейл адрес: support@hobo.bg, по куриер или по пощата, или лично на следния адрес: Орландовци, ул. Индустриална 11, София 1000. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Хобо за решението си да се откаже от Договора за наем с недвусмислено изявление.
 4. Отказът може да се извърши чрез попълване и изпращане на следния формуляр, но използването му е по избор:

  СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ

  До Хобо България, дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Ангел Кънчев“ № 31, ЕИК 205420451, представлявано от управителния директор Теодор Венциславов Рачев, имейл: support@hobo.bg.

  С настоящото Ви уведомявам, че искам да се откажа от Договора за наем с Хобо.
  Дата на сключване: ................................. (посочете датата на приемане на Условията за ползване)
  Потребителско име: ...................................................... (въведете името си)
  Адрес на потребителя: .............................................................................. (въведете Вашия адрес)
  Подпис на Потребителя: ............................... .... ... (ако формулярът е на хартиен носител)
  Дата на уведомлението: ................

 5. При отказ Хобо връща на Потребителя всички предплатени и неизползвани суми, внесени от Потребителя, в рамките на 14 дни от отказа.
 6. Ако възстановяването е дължимо по закон, Хобо ще възстанови сумите, като използва същия метод на плащане, използван от Потребителя при първоначалната транзакция. Евентуалните разходи за входящи преводи или загуби от обменни курсове, както и начислените от банката комисиони, са за сметка на Потребителя. Отговорността за доказване на надлежно упражненото право на отказ е на Потребителя.

VIII. ОПЛАКВАНИЯ

 1. Потребителят има право да подаде оплакване, ако Услугите не отговарят на настоящите Условия за ползване. Оплакването може да бъде подадено в електронен или писмен вид и трябва да съдържа данни за Потребителя, включително имейл адрес, както и описание на несъответствието.
 2. Оплакването може да бъде отправено чрез изпращане на съобщение до Хобо чрез Мобилното приложение, по имейл на следния имейл адрес: support@hobo.bg, по куриер или по пощата, или лично на следния адрес: Орландовци, ул. Индустриална 11, София 1000.
 3. Крайният срок за подаване на оплакване е 10 дни от съответното събитие.
 4. Хобо ще разглежда надлежно оплакванията, подадени в рамките на 14 дни от получаването им, и ще отговаря на посочения от Потребителя имейл адрес.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 1. Срок на договора за наем
  1. Договорът за наем се сключва за неопределен период от време – от сключването му до момента на прекратяването му съгласно настоящите Условия за ползване.
 2. Условия за прекратяване
  1. Договорът за наем се счита за прекратен от Потребителя чрез натискане на „Край“ (End ride) на Мобилното приложение.
  2. Ако някоя от страните не изпълни надлежно някое от задълженията, посочени в Условията за ползване, другата страна може да прекрати незабавно Договора за наем с писмено уведомление до неизправната страна, изпратено по имейл. Потребителят не може да прекрати Договора за наем, ако неизпълнението на Услугите е незначително.
  3. Прекратяването може да настъпи и:
   1. по взаимно съгласие на страните в писмен вид или чрез изявления, разменени по имейл или чрез Мобилното приложение;
   2. в случай че профилът на Потребителя бъде закрит съгласно настоящите Условия за ползване;
   3. при упражняване на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите.
 3. Ефект от прекратяването
  1. При прекратяване на Договора за наем всички права и задължения на страните се прекратяват, с изключение на това, че Потребителят няма да бъде освободен от задължението си да върне всички използвани електрически скутери в съответствие с изискванията на настоящия Договор и да заплати на Хобо всички суми, дължими или които ще станат дължими към датата на прекратяването.
  2. Прекратяването на Договора за наем незабавно ще прекрати правата на Потребителя да използва електрическите скутери след такова прекратяване.
  3. При прекратяване се прилага всяко едно от следните условия:
   1. Потребителят трябва незабавно да прекрати ползването на електрическите скутери;
   2. Всички суми, дължими или начислени на Хобо съгласно Договора за наем, стават незабавно дължими и платими. Всички обезщетения и неустойки, дължими съгласно настоящите Условия за ползване, се приспадат от всички суми, предплатени от Потребителя. С настоящото Потребителят се съгласява, че Хобо има право да прави прихващане между предплатени такси, от една страна, и всякакви обезщетения, неустойки и други суми, дължими от Потребителя.
   3. Останалите суми след приспадане и прихващане (ако са останали) ще бъдат възстановени на Потребителя. Възстановяването ще бъде извършено своевременно, но не по-рано от срока, необходим на Хобо, за да установи дали Потребителят е изпълнил всички свои задължения по настоящите Условия за ползване и дали са възникнали отрицателни финансови или други последици от действията и пропуските на Потребителя по Договора за наем.
 4. Потвърждение
  1. Всяко изтичане или прекратяване на Договора за наем е окончателно и абсолютно. Потребителят се отказва от каквито и да е права, изрични или подразбиращи се от приложимото законодателство или по друг начин, за подновяване на Договора за наем, освен ако не е договорено писмено от двете страни. Потребителят може да сключи Договор за наем, както е описано в настоящите Условия за ползване.

X. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 1. Никоя от Страните не носи отговорност пред другата за забавяне или неизпълнение на задълженията си по настоящия Договор, в случай че и доколкото това забавяне или неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорни обстоятелства са събития извън контрола на страната, които възникват след датата на сключване на Договора за наем и които не са разумно предвидими към момента на сключването му и чието въздействие не може да бъде преодоляно без неоправдани разходи и/или загуба на време на съответната Страна. Форсмажорните обстоятелства включват (но не само) война, граждански размирици, стачки, локаут и други колективни трудови спорове, държавни актове, природни бедствия, извънредни климатични условия, повреда или повсеместна липса на транспортни съоръжения, инциденти, пожар, експлозии и всеобщи прекъсвания на електрозахранването.
 2. Ако някоя от страните бъде засегната от форсмажорни обстоятелства, тя ще уведоми във възможно най-кратък срок другата страна в писмен вид или чрез Мобилното приложение и ще предприеме всички разумни стъпки за намаляване на ефекта от форсмажорните обстоятелства.
 3. Ако форсмажорно събитие доведе до забавяне или неизпълнение на някоя от страните за период от четири (4) седмици или повече, всяка от страните има право да прекрати настоящия Договор с незабавно действие, без да носи отговорност към другата страна.
 4. Потребителят се съгласява и разбира, че не може да използва форсмажорното обстоятелство като правно основание за забавяне или липса на плащане.

XI. УВЕДОМЛЕНИЯ

 1. Всички уведомления във връзка с Договора за наем ще бъдат в писмен вид и могат да се доставят с препоръчано писмо, по куриер или по имейл, адресирани до другата страна на адреса, посочен по-долу, или изпратени чрез Мобилното приложение.
  1. Уведомления до Хобо:

   Адрес: София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 31
   Имейл: support@hobo.bg
   Лице за контакт: Теодор Венциславов Рачев
  2. Уведомления до Потребителя: както е посочено в профила на Потребителя.
 2. Потребителят приема, че всички негови изявления се считат за валидни и че писмената форма се счита за спазена при следните действия на Потребителя: изпращане на имейл съобщение, натискане на електронен бутон в Мобилното приложение за попълване или избиране на опция или отбелязване на отметка и други. Такива изявления ще бъдат технически записани по начин, който позволява тяхното последващо възпроизвеждане.

XII. ИЗМЕНЕНИЯ

 1. Хобо има право периодично да прави изменения и подобрения на Уеб сайта, Мобилното приложение, Софтуера и електрическите скутери, както и формата и съдържанието на предоставените Услуги и условия.
 2. Хобо има право временно да преустанови Уеб сайта, Мобилното приложение и Услугите заради тяхното обновяване и/или актуализация.
 3. В случай на законодателни промени, засягащи условията за предоставяне на Услугите, настоящите Условия за ползване могат да бъдат едностранно променени от Хобо.
 4. При всички случаи, изброени в тази глава, Хобо не носи отговорност за щети и пропуснати ползи на Потребителя.
 5. В случай на изменения в Условията за ползване, Хобо уведомява Потребителя, като публикува на видно място на Уеб сайта съобщение и уведомява Потребителя за измененията по имейл или в рамките на Мобилното приложение. Хобо ще уведомява Потребителя за всякакви изменения в Условията за ползване не по-късно от 7 дни преди тяхното влизане в сила. Измененията в Условията за ползване не засягат услугите преди изтичане на 7-дневния срок на предизвестие.
 6. Ако Потребителят продължи да използва Услугите, да извършва действия на Уеб сайта или на Мобилното приложение, се счита, че е приел измененията. Ако Потребителят не желае да бъде обвързан с променените Условия за ползване, може да прекрати Договора за наем с 3-дневно предизвестие до Хобо.

XIII. РАЗДЕЛНОСТ НА КЛАУЗИТЕ

 1. Когато е възможно, всяка разпоредба на Договора за наем и настоящите Условия за ползване се тълкуват по такъв начин, че да са валидни и в сила съгласно приложимото законодателство.
 2. Ако която и да е част от Договора за наем или от настоящите Условия за ползване е конкретно определена от компетентен съд за недействителна или неприложима, такава разпоредба, доколкото тя е невалидна или неприложима, ще се счита за отделна и разделна от Договора за наем или от Условията за ползване и всяка част от такъв документ или разпоредба, доколкото тя няма да бъде невалидна или неприложима, няма да бъде засегната и ще бъде валидна и приложима в пълната степен, позволена от закона. Невалидните части могат да бъдат заменени от императивните разпоредби на закона.

XIV. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. Страните ще се опитат да разрешат всички спорове, произтичащи от или във връзка с Договора за наем или настоящите Условия за ползване по взаимно съгласие.
 2. Всички спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с Договора за наем или неговото нарушаване, прекратяване или невалидност, могат да бъдат разрешавани от органите за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове съгласно чл. 181а и съгласно Закона за защита на потребителите. Допълнителна информация може да намерите на уеб сайта на Комисията за защита на потребителите и на следните онлайн платформи за разрешаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage и https://mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html.
 3. Неуредените въпроси са предмет на българското законодателство, включително когато участват чуждестранни Потребители.

XV. НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Ако смятате, че сме нарушили правата ви като потребител, можете да подадете оплакване до компетентния орган в България – Комисията за защита на потребителите. Повече информация можете да намерите на адрес: www.kzp.bg. Можете също така да подадете оплакването си в държавата, в която живеете, на работното си място или на място, където смятате, че нарушаваме правата ви.

XVI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Всички посетители на Уеб сайта и Мобилното приложение трябва да спазват настоящите Условия за ползване, включително авторски права и други права на Хобо, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили или застрашили правата или правните интереси на Хобо.

XVII. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

 1. С приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
  1. името и адреса, както и всяка друга идентифицираща информация за Хобо;
  2. всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от Хобо;
  3. информация за състава, опаковката, предназначението и употребата на стоките;
  4. крайната цена на услугите, включително всички данъци и такси;
  5. условията за плащане, доставка, изпълнение, срокове и други;
  6. условията, сроковете и начина на предявяване на искове и оттегляне на съгласие;
  7. периода, през който е в сила цената на услугите;
  8. условия и продължителност на гаранционните срокове;
  9. информация за контакт с Хобо, включително по телефон и имейл;
  10. техническите стъпки за сключване на Договора и тяхното правно значение;
  11. техническите средства за откриване и коригиране на грешки при въвеждане на информация преди сключването на Договора;
  12. наличност на услугите;
  13. опасности, свързани с нормалната употреба или поддръжка на електрическите скутери;
  14. Съгласието на Потребителя по отношение на настоящите Условия за ползване и придружаващия Договор за наем ще се съхраняват по електронен път и няма да се приготвя отделен хартиен договор от Хобо;
  15. Договорът за наем се сключва на български или английски език в зависимост от избора на Потребителя;
  16. Хобо е регистрирано дружество по ЗДДС.
 2. Потребителят се съгласява да сключи договор от разстояние, както и да направи авансови плащания за предоставяне на услугите.